สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา 
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
Tel. 045-643600 Fax. 045-643607