ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

          สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์โนนบักบ้า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ บนเนื้อที่ประมาณ 525ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

          สำนักงานอธิการบดี ก่อตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 เล่มที่ 121 ตอนที่ พิเศษ 23 ก มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็น 2 กอง คือ กองกลาง และกองนโยบายและแผน   ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้มีประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในระดับงานหรือเทียบเท่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   สำนักงานอธิการบดีแบ่งส่วนงาน ดังนี้
            1. กองกลาง
            2. กองนโยบายและแผน
            3. กองพัฒนานักศึกษา

ที่ตั้ง

          สำนักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ติดต่อ

          สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หมายเลขโทรศัพท์

0        4564 3600 - 5 ต่อ 9116 – 8

หมายเลขโทรสาร

          0 4664 3607

ปรัชญา

มุ่งมั่นบริการ ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์คุณภาพ

ปณิธาน

          มุ่งพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

       สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่บริการและสนับสนุนพันธกิจทุกๆ ด้าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้บังเกิดผลดีอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

        เพื่อให้การพัฒนางานของสำนักงานอธิการบดีบรรลุตามปรัชญา วัสัยทัศน์ และสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 5 ข้อ ดังนี้
          1. เน้นการอำนวยความสะดวกในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
          2. สนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการ และภารกิจของสถาบันฯ
          3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และนำเทคโนโลยีมาใช้
          4. ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามร่มรื่นอยู่เสมอ
          5. ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในหน่วยงานให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ