คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยและผู้ตรวจเวรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (หญิง) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561