คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยและผู้ตรวจเวรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ชาย) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561