ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาถาวรเงินรายได้ กลุ่มพนักงานวิชาการ