ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ