ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามภารกิจ กลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน