ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ