คำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

------------------------------------

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

          เรื่องยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

          1. คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
          2. คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
          3. คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกอง สำนักงานอธิการบดี
          4. คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนงานภายในเทียบเท่ากอง
          5. คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและบริการวิชาการ
          6. คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
          7. คำสั่งมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
          8. คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานอธิการบดี
          9. คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี